چند راهی برق الکترو فاز 5NE4

رنگ:
  • تعداد پریزها: پنج عدد
  • حداکثر توان قابل پشتیبانی: 3500
  • حداکثر جریان انتقالی: 16